Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Thái - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Đảng bộ xã Tam Thái đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

“Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thái thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định; hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đạt chỉ tiêu đề ra”.

Đảng bộ xã Tam Thái có 12 chi bộ trực thuộc, với  264 đảng viên. Đảng ủy có 14 đồng chí Đảng ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy có 05 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 05 đồng chí. Có 10 cán bộ, 08 công chức và 08 người hoạt động không chuyên trách ở xã.

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã phối hợp tham mưu, giúp Đảng ủy xây dựng Quy chế làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; thông qua các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy lồng ghép triển khai, quán triệt các quy định, kết luận, hướng dẫn của Đảng, cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến đảng viên trong Đảng bộ, như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành 07 quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp; Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm ; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm…các chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT cấp ủy cấp trên để đảng viên chi bộ nắm vững và thực hiện đảm bảo.

image001_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

Đảng ủy xã Tam Thái tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phân công các đồng chí Đảng ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng, nghe báo cáo nắm tình hình và chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, đồng thời hướng dẫn các chi bộ giải quyết những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Hằng năm, bám sát Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy xã kiểm tra chấp hành 06 chi bộ và 07 đảng viên, giám sát chuyên đề 04 chi bộ và 04 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Qua công tác kiểm tra, giám sát, giúp Đảng ủy nắm và đánh giá tình hình các chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đồng thời giới thiệu các chi bộ, đảng viên rút kinh nghiệm về những mặt hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ đoàn kết, ngày càng trong sạch, vững mạnh.

image003 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Đảng ủy xã Tam Thái lồng ghép triển khai các quy định, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng: Kiểm tra đối với 04 chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 05 chi bộ; giám sát chuyên đề 05 chi bộ và 06 đảng viên trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành kết luận kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy… Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện 03 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách do vi phạm quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội và vi phạm quy định chính sách dân số; đồng thời báo cáo đề nghị tổ chức đảng cấp trên quyết định xóa tên 06 đảng viên do vi phạm quy định Điều lệ Đảng; cho ra khỏi Đảng 01 đảng viên. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thời gian qua vẫn còn mặt hạn chế, khuyết điểm, như: Nội dung kiểm tra, giám sát chưa toàn diện trên các lĩnh vực, chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên, chưa tập trung sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực. Một số cấp ủy chi bộ chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của nhiều chi bộ còn chung chung, chưa sát tình hình thực tế của chi bộ, chưa tập trung vào công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và công tác phúc tra sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát; tiến độ thực hiện theo kế hoạch chậm.

Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Thái xác định tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như:

Một là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, trước hết là đối với người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của Đảng ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, chi bộ, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tạo được sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Hai là, Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ. Cấp uỷ phải thường xuyên tự kiểm tra, tự giám sát nhất là đối với cấp ủy viên cấp mình quản lý; tăng cường giám sát chuyên đề, trong đó mở rộng giám sát trên tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ để chủ động nhắc nhở, cảnh báo, uốn nắn. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Hằng năm, cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng để chấn chỉnh kịp thời. Tăng cường công tác phúc tra sau kiểm tra, giám sát. Các chi bộ chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để báo cáo Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy xem xét, giải quyết. Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Đảng ủy giao, trọng tâm kiểm tra chi bộ và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn.

Ba là, Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra tham mưu Đảng ủy tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với cấp ủy các chi bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Cẩm Y


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tin mới

Banner liên kết

portalhuyen

NONGTHONMOI

hcm2

ngaytbls

xuctiendautu

pgd

BDKH

qoffice

congkhaingansachnew 1

 

Hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ảnh

You are here: Home Thủ tục hành chính Khối Đảng Đảng bộ xã Tam Thái đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát
Green Blue Orange Back to Top